Основні функції і напрями роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Київської
обласної державної адміністрації
                                     від 21.06.2018 № 367 (зі змінами)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (далі – департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), який утворюється головою облдержадміністрації, входить до складу облдержадміністрації, забезпечує в межах області виконання покладених на нього завдань і є юридичною особою публічного права.

1.2. Департамент є бюджетною неприбутковою установою, підпорядкований голові облдержадміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки України (далі – МОН).

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також Положенням про департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (далі – Положення про департамент).

1.4. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної й узгодженої освітньої діяльності;

1.5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

1.6. Штатний розпис та кошторис департаменту затверджує голова облдержадміністрації за поданням директора департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

2. Департамент відповідно до своїх повноважень:

2.1. забезпечує на території області реалізацію державної політики в галузі освіти і науки; організовує виконання законодавчих та нормативно-правових актів, які регламентують діяльність у галузі освіти і науки та у сферах наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, мовної політики; дотримання державних стандартів освіти, вимог до змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), передвищої, вищої освіти;

2.2. забезпечує якість та доступність дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти на території області;

2.3. проводить реформування та модернізацію системи освіти області, створює умови для всебічного розвитку дітей та молоді, формування у них навичок та компетентностей, необхідних для успішної самореалізації; проводить моніторинг стану запровадження реформ у системі освіти області;

2.4. розробляє та забезпечує виконання регіональних програм розвитку галузі освіти; подає на розгляд облдержадміністрації пропозиції щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів у галузі освіти і науки;

2.5. вносить пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм, спрямованих на модернізацію та розвиток системи освіти і науки, удосконалення виховної роботи, діяльності з питань оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей; забезпечує та координує їх виконання;

2.6. вживає заходів для модернізації, оптимізації та удосконалення мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти, спеціальних закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами, науково-методичних та методичних установ, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;

2.7. забезпечує раціональне та ефективне використання наявних ресурсів і матеріально-технічної бази закладів освіти;

2.8. забезпечує запровадження інноваційних форм освіти, у т.ч. освіти упродовж життя; сприяє упровадженню у практику роботи закладів освіти нових освітніх програм, проектів та педагогічних розробок, рекомендованих МОН;

2.9. сприяє реалізації заходів, програм та проектів, спрямованих на інтеграцію учнівської та студентської молоді в європейський та євроатлантичний інтелектуальний простір, поширення серед молоді знань про національні та європейські цінності;

2.10. сприяє підвищенню рівня медіаграмотності та інформаційної грамотності, запровадженню медіаосвіти та електронних підручників;

2.11. координує роботу з національно-патріотичного виховання дітей та молоді; забезпечує реалізацію законодавчих та нормативних актів з питань національно-патріотичного виховання;

2.12. сприяє розвитку органів учнівського самоврядування у закладах освіти;

2.13. здійснює контроль за реалізацією права дітей на інклюзивне навчання;

2.14. забезпечує координацію роботи інклюзивно-ресурсних центрів та здійснює контроль за їх діяльністю, дотриманням ними вимог законодавства;

2.15. надає рекомендації органам місцевого самоврядування щодо утворення інклюзивно-ресурсних центрів;

2.16. координує діяльність з питань підвищення рівня професійної компетентності керівників і педагогічних працівників закладів освіти; удосконалення технологій і форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників з урахуванням професійних запитів, освітніх вимог, концептуальних засад реформування освіти в Україні;

2.17. сприяє формуванню системи надання дистанційних освітніх послуг за запитами територіальних громад, окремих осіб, а також розвитку неформальної освіти в регіоні;

2.18. забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я учнів (вихованців) та працівників закладів і установ освіти;

2.19. організовує діяльність Регіональної ради професійно-технічної освіти у Київській області;

2.20. здійснює матеріально-технічне і фінансове забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, аналіз та контроль за провадженням ними фінансово-господарської діяльності (відповідно до делегованих повноважень);

2.21. проводить моніторингові дослідження потреб регіонального ринку праці, формує державне та регіональне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів, бакалаврів, здійснює контроль за його виконанням;

2.22. здійснює контроль за організацією освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти;

2.23. призначає на посади директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, приймає рішення про їх заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

2.24. координує роботу закладів вищої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності;

2.25. здійснює координацію діяльності відділів освіти районних держадміністрацій, виконання делегованих повноважень виконавчими органами міських (міст обласного підпорядкування), об’єднаних територіальних громад у сфері освіти відповідно до чинного законодавства;

2.26. організовує роботу в межах повноважень з питань ліцензування закладів освіти, розташованих на території області; забезпечує проведення атестаційної експертизи закладів професійної (професійно-технічної) освіти, підприємств, установ, організацій що провадять діяльність у галузі професійної (професійно-технічної) освіти, незалежно від форм власності та підпорядкування;

2.27. проводить у межах повноважень атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти усіх форм власності та підпорядкування відповідно до чинного законодавства;

2.28. забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; сприяє упровадженню у практику роботи закладів освіти освітніх і наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

2.29. залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації, зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

2.30. провадить діяльність, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей та молоді, координує проведення таких заходів як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, які проводяться з метою підвищення інтелектуального, культурного та загального фізичного рівня дітей і юнацтва;

2.31. співпрацює з відповідними підрозділами Головного управління Національної поліції в Київській області та соціальних служб з питань запобігання дитячій бездоглядності та попередження вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

2.32. вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення суб’єктів педагогічної діяльності державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їхньої праці;

2.33. здійснює координацію діяльності з питань утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищах, проводить інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на протидію поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

2.34. погоджує виїзд організованих груп дітей на відпочинок та оздоровлення під час освітнього процесу;

2.35. вивчає, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід у практику роботи закладів освіти, організовує і проводить науково-методичні та науково-практичні заходи для педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів та установ освіти;

2.36. узагальнює результати вибору/замовлення підручників закладами загальної середньої освіти області;

2.37. формує замовлення на бланки документів про освіту;

2.38. організовує доставку підручників до закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти;

2.39. надає пропозиції до проекту обласного бюджету;

2.40. забезпечує ефективне цільове використання відповідних бюджетних коштів;

2.41. розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законодавством випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень, та подає їх на державну реєстрацію в установленому порядку;

2.42. бере у межах компетенції участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

2.43. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

2.44. готує та подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток галузі освіти і науки області;

2.45. готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

2.46. бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації;

2.47. забезпечує проведення заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупції;

2.48. забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби – вживає заходів для усунення причин, що зумовили їх появу;

2.49. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

2.50. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент;

2.51. постійно інформує населення про стан виконання визначених законодавством повноважень;

2.52. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

2.53. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

2.54. забезпечує захист персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних данихˮ;

2.55. забезпечує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

2.56. надає органам державної влади та органам місцевого самоврядування за їх вимогою звітність про ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних педагогічних працівників у департаменті;

2.57. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

2.58. здійснює інші, передбачені законодавством, повноваження.

 

3. Департамент для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:

3.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань діяльності закладів та установ освіти спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, структурних підрозділів з питань освіти райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції департаменту;

3.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами, організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

3.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, конференції, інші заходи з питань, що належать до компетенції департаменту;

3.6. надавати в межах компетенції МОН, іншим центральним органам влади пропозиції щодо вдосконалення законодавства, змісту освіти, якості освіти, організації роботи з учнівською молоддю, оздоровлення та відпочинку;

3.7. за дорученням голови облдержадміністрації утворювати координаційні ради, комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового потенціалу регіону;

3.8. виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти і науки при департаменті можуть утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, інші підрозділи, які функціонують у тому числі на госпрозрахунковій основі).

 

4. Директор департаменту:

4.1. здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність перед головою облдержадміністрації за організацію та результати діяльності структурного підрозділу;

4.2. звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на департамент завдань з реалізації державної політики у сферах освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та затверджених планів роботи;

4.3. сприяє створенню належних умов праці у департаменті;

4.4. здійснює визначені Законом України „Про державну службуˮ повноваження керівника державної служби в департаменті;

4.5. призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством освіти і науки України;

4.6. призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягає до дисциплінарної  відповідальності;

4.7. організовує  роботу  з  персоналом  департаменту,  в  тому числі проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби  категорій  „Бˮ  і  „Вˮ,  забезпечує  прозорість  і  об’єктивність  цих конкурсів відповідно до вимог Закону України „Про державну службуˮ;

4.8. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників департаменту, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

4.9. подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про департамент, структуру департаменту;

4.10. забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови облдержадміністрації;

4.11. планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

4.12. затверджує посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4.13. вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

4.14. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту;

4.15. може входити до складу колегії облдержадміністрації та колегії МОН;

4.16. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проекти відповідних розпоряджень та доручень;

4.17. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

4.18. представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями (за дорученням керівництва облдержадміністрації);

4.19. спрямовує і координує діяльність підпорядкованих місцевих органів управління освітою;

4.20. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

4.21. накази директора департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської облдержадміністрації;

4.22. подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

4.23. погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, об’єднаних територіальних громад, закладів освіти області в межах повноважень;

4.24. погоджує статути та кандидатури на посади директорів інклюзивно-ресурсних центрів;

4.25. підписує господарські та цивільно-правові договори й угоди;

4.26. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції департаменту;

4.27. забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього службового та трудового розпорядку;

4.28. забезпечує в межах своїх повноважень збереження в департаменті  інформації з обмеженим доступом;

4.29. представляє інтереси департаменту на підприємствах, в установах, організаціях та органах управління, укладає від імені департаменту договори, надає відповідні доручення;

4.30. директор департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту згідно із законодавством про державну службу.

4.31. на період відсутності директора департаменту його обов’язки виконує один із заступників директора згідно з розподілом обов’язків;

4.32. здійснює інші повноваження, визначені Законом України „Про державну службуˮ та іншими законами України.

 

5. Колегіальні органи департаменту

5.1. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, створюється колегія департаменту у складі директора (голова колегії), заступників директора, інших відповідальних працівників департаменту, керівників місцевих органів управління освітою та закладів освіти.

5.2. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також науковці, висококваліфіковані спеціалісти.

5.3. Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням директора департаменту.

5.4. На підставі рішень колегії видаються накази директора департаменту.

5.5. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення та реалізації основних напрямів діяльності департаменту, обговорення найважливіших завдань і вирішення питань при департаменті можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії, до складу яких включаються науковці і висококваліфіковані спеціалісти.

5.6. Директор департаменту затверджує склад рад і комісій та положення про них.