Друк

Яким документом регламентується діяльність ПМПК?

Психолого-медико-педагогічні консультації (далі – Кон­сультації) є закладами системи освіти України. У зв'язку з цим вони вирішують насамперед освітні цілі і завдання. Діяльність їх спрямована на реалізацію соціальної політики держави щодо захисту прав дітей на здобуття освіти. Змістом діяльності Консультацій є різнобічна допомога дітям з порушеннями психофізичного розвитку, у тому числі з інвалідністю та підтримка їхніх батьків (осіб, які їх замінюють). За сучасною термінологією зазначена категорія дітей має назву «діти з особливими освітніми потребами».

Діяльність психолого-медико-педагогічний консультацій регулюється нормативно-правовими актами, що діють у сфері освіти. Це: закони України «Про загальну середню освіту» (стаття 18), «Про дошкільну освіту» (стаття 33), «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (щодо впровадження інклюзивної освіти) Постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України (частина четверта, пункту 33), Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат), Положення про спеціальні класи, Порядок комплектування дошкільних закладів компенсуючого типу, Порядок організації інклюзивного навчання; власне Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації.

Нині чинним є Положення у новій редакції «Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації», затвердженій Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 06.12.2011 за №1407/20145).

«Назвіть основні функції діяльності ПМПК».

Відповідно до пункту 1.1 чинного Положення провідними функціями консультацій є: консультативна, методична, психолого-педагогічна, корекційно-розвиткова, аналітична, прогностична, профілактична, просвітницька. Всі вони взаємопов'язані між собою і реалізуються через різні напрямки і види роботи. Коротко розкриємо зміст названих функцій.

Консультативна. Передбачає надання фахівцями консультацій (ПМПК) різнопланових за змістом роз'яснень та порад, пов'язаних з розвитком, навчанням та вихованням дітей, які мають певні труднощі пізнавальної діяльності та поведінки або вади фізичного та (або) розумового розвитку. Консультації адресується різним категоріям споживачів. Насамперед це батьки дітей (або особи, які їх замінюють), які мають труднощі або вади психофізичного розвитку; педагогічні працівники, вихованцями чи учнями котрих є названі діти; спеціалісти органів управління освітою, які відповідальні за реалізацію державної' політики у сфері освіти дітей; працівники служб у справах дітей-сиріт та мало захищених груп населення.

Методична. Психолого-медико-педагогічні консультації це заклади системи освіти методичного спрямування. До складу ї'х входять фахівці, які називаються консультантами. За освітою це: дефектологи різних спеціалізацій (логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог), психологи (фахівці з питань інтелектуального розвитку та поведінкових відхилень), лікарі (психіатр, невролог). Вони мають професійні знання про різні види порушень психофізичного розвитку і зумовлені ними специфічні особливості пізнавальної діяльності у дітей, поведінки та формування соціального досвіду; володіють методами вивчення здатності до навчання; вміють враховувати індивідуальні труднощі дитини і використовувати належні методи і прийоми у навчально-виховному процесі. Названі професійні знання і уміння дозволяють методично правильно розробляти педагогічну стратегію, Індивідуальний навчальний план, Індивідуальну програму корекції, визначати навчальну програму, добирати і застосовувати адекватні технологій (методи та прийоми) навчально-корекційної роботи. Методична допомога консультантів передбачає надання зразків занять для батьків, які хочуть навчати своїх дітей в родинному колі, і для педагогів, особливо індивідуальної та інклюзивної форм навчання; надання необхідної наукової літератури, методичних програм,  посібників.

Психолого-педагогічна. Включає власне психолого-педагогічне вивчення (ППВ) дитини. Воно відбувається головним чином колегіальне, на спеціальному засіданні, процедура якого строго регламентована. В окремих випадках здійснюється індивідуально, як попереднє вивчення у змісті пробних корекційно-розвиткових занять з наступним колегіальним узагальненням. За запитом батьків може здійснюватись в домашніх умовах. Останнім часом виникла нова форма вивчення – в навчальному закладі на запрошення команди супроводу дитини, яка навчається в інклюзивних умовах. Мета ППВ – з'ясування індивідуальних особливостей розвитку дитини і загальних здатностей до засвоєння знань.

Прогностична функція пов'язана з психолого-педагогічним вивченням дитини тобто передбаченням потенціалу її розвитку, рівня когнітивного функціонування і визначенням освітніх цілей на віддалену перспективу та шляхів соціально-трудової реалізації. Оцінка потенційних можливостей відбувається з урахуванням збережених функцій і сильних проявів розвитку, особливостей навчуваності дитини, виявлених під час навчально-діагностичного обстеження.

Корекційно-розвиткова. В діяльності кожного консультанта передбачені індивідуальні корекційні заняття з дітьми та членами сім'ї у разі потреби. Такі заняття не замінюють навчальний заклад і надаються переважно тим дітям, які виявляються поза освітніми послугами. Вони можуть проводитися з різною метою; для заповнення відповідних розділів «Картки стану здоров'я і розвитку дитини», подолання порушень розвитку, що не потребують тривалого часу (не тяжких мовленнєвих порушень), для поглибленого вивчення поведінкових та регулятивних функцій дітей з обмеженим контактом, для добору найбільш ефективних методів і прийомів корекційно-розвиткової роботи. Окремою темою таких занять є навчання батьків, які хочуть долучитися до корекційної роботи з своєю дитиною.

Інформаційно-аналітична. Функція спрямована на; а) детальне інформування батьків щодо існуючих у місцях їх проживання форм задоволення особливих освітніх потреб, умов його здійснення, обсягу і якості освітніх послуг. Мета його – допомогти батькам зробити свідомий вибір місця і форми навчання для їхньої дитини. Крім цього передбачається поінформування батьків, яких ще додаткових послуг може отримати їхня дитина, наприклад, у позашкільній освіті, в реабілітаційних центрах, до яких медичних працівників необхідно звернутися з профілактичною метою, щоб не пропустити хвороби, погіршення стану тощо. Б) інформування органів управління освітою про кількості дітей з вадами в розвитку за видами порушень в регіоні, визначення існуючих тенденцій, аналіз доступності та рівня забезпечення здобуття освіти такими дітьми, надання обґрунтованих пропозицій для змін.

Профілактична функція реалізується завдяки якомога ранньому виявленні дітей з вадами розвитку та групи ризику і забезпеченні психолого-педагогічного супроводу їхнього розвитку і виховання, вчасному включенні їх в корекційну роботу. Це є превентивними заходами подолання, або, принаймні, ослаблення недоліків розвитку, а також попередження виникнення вторинних ускладнень ушкодженого розвитку; підготовки дитини до співпраці з дорослим, до навчальної діяльності в ДНЗ, уникнення виникнення «синдрому хронічної неуспішності», специфічних труднощів формування шкільних навичок, шкільної дезадаптації. Одним з критеріїв високої оцінки діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій є активне виявлення дітей з вадами психофізичного розвитку саме дошкільного віку і забезпечення їм якомога ранньої корекційної допомоги. Адже якісна дошкільна підтримка таких дітей є запорукою успішності їх навчання в інклюзивних умовах.

Просвітницька функція – це поширення знань з корекційної педагогіки серед населення регіону, повідомлення через пресу, радіо, телебачення, наукові публікації інформації про визначальне значення корекційно-розвивальної роботи для реалізації потенційних можливостей дітей з вадами розвитку, формування оптимістичної позиції щодо можливостей соціально-трудової реабілітації дітей з особливими освітніми потребами та з інвалідністю в соціумі за умови рано розпочатої корекційної роботи.