Друк

Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2014/2015 навчальному році «Україна – єдина країна»

Всім серцем любіть
Україну свою, –
І вічні ми будемо з нею!
В. Сосюра

Україна – це держава, яка багато чого зазнала на своєму віку: татаро-монгольську неволю, панування польської шляхти, царський режим та кріпацтво, німецько-фашистську агресію та сталінські репресії. Але впродовж усього періоду існування України народ боровся за волю та незалежність. І зараз ми переживаємо переломні часи у житті кожного і держави загалом. Незалежність, здобута понад 20 років тому, тепер під загрозою. В небезпеці і територіальна цілісність України. Наша Батьківщина стоїть на роздоріжжі, де є один правильний шлях, решта – приведуть до розрухи, хаосу та згасання. Тільки в єдності ми зможемо подолати проблеми і обрати правильну дорогу. Розбудова України, а отже, достаток і достойне життя її громадян, залежить лише від спільної наполегливої праці. І саме сьогодні, як ніколи, доцільно виховувати у молодого покоління почуття патріотизму, любові та гордості за Батьківщину, відданості справі, зміцнення державності, активної громадянської позиції, виховання толерантного ставлення до культур народів, які проживають на теренах України. З метою формування у школярів національної самосвідомості, української ідентичності, ціннісного ставлення до суспільства і держави  рекомендуємо у закладах освіти Київської області у 2014/2015 навчальному році провести Перший урок на тему «Україна – єдина країна».

Перший урок нового навчального року має стати поштовхом до подальшої роботи з об'єднання учнів, педагогів, батьків довкола спільної цінності – територіальної цілісності держави, згуртованості суспільства, розв'язання проблем шляхом діалогу, пошуку загальнонаціонального консенсусу. Важливо донести до учнів, що наявність у людей різних поглядів з тих чи інших питань є природним станом громадянського суспільства. При цьому непорушними є державний суверенітет, незалежність, територіальна цілісність, демократичні засади державного устрою [1].

Міністерством освіти і науки України  підготовлено лист «Про проведення Першого уроку у 2014/2015 н.р.» [2].

Метою Першого уроку є формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави [2].

Під час уроку мають бути реалізовані такі завдання:

- ознайомити учнів з основними історичними подіями становлення державності України;

- формувати відчуття приналежності до України, усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу;

- формувати готовність служити Батьківщині своєю працею та стати  на захист державних інтересів країни;

- виховувати повагу до державних символів, шанобливе ставлення до традицій українців та представників інших національностей, що населяють країну [2].

У змісті Першого уроку доцільно розглянути питання, спрямовані на:

- формування в учнів уявлення про роль України як цілісного об'єкта пізнання, що має характерні особливості в історичному, природничо-географічному, економічному та культурно-соціальному розвитку;

- ознайомлення з основними державотворчими подіями становлення незалежної України; історією створення Державного Прапора, Гімну, Гербу України;

- усвідомлення школярами спільних цінностей української нації: державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності й демократичних засад державного устрою;

- визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності культурної спадщини та майбутнього;

- розвиток почуття гордості за Україну, її історію та видатних людей, які зробили вагомий внесок у розвиток світової та європейської спільноти;

- виховання почуття патріотизму, вірності конституційному і військовому обов'язку в умовах мирного і військового часу, високої відповідальності та дисциплінованості, людяності, гідності, справедливості, толерантності – основних моральних цінностей, що визначають ставлення до людей і сприяють єдності країни, стабільності, миру і злагоді в Україні;

- осмислення цінності людського життя і здоров'я,  честі й гідності, недоторканості і безпеки;

- стимулювання активної громадянської позиції щодо неправомірної поведінки, яка завдає збитків державі, зазіхає на територіальну цілісність і незалежність України;

- формування негативного ставлення до проявів дискримінації, жорстокості та насильства, тероризму, засудження військової агресії.

Під час підготовки до уроку та оформлення класної кімнати (залу) рекомендуємо використовувати державну символіку України – Прапор, Герб, Гімн; карти України, Європи, Київської області; ілюстрації краєвидів України та рідного краю; елементи народної символіки, вишитий рушник; портрети видатних українців та відомих людей; тексти художніх творів; світлини пам'ятних місць Батьківщини тощо. З метою підвищення емоційного сприйняття у процесі проведення Першого уроку рекомендується використовувати музичні твори, відеоролики, мультимедійні презентації, фрагменти документальних фільмів, які висвітлюють минуле та сьогодення України. Необхідно запропонувати учням розвивальні завдання, дискусійні запитання, практичні вправи, що сприяють розвитку мислення школярів, зокрема: кросворди, розшифровки, ребуси, незакінчені речення. Під час підготовки та проведення Першого уроку слід враховувати як індивідуальні, так і вікові особливості учнів.

У процесі підготовки до Першого уроку для учнів молодшого шкільного віку важливо добирати матеріал, що сприятиме формуванню здатності дитини усвідомлювати приналежність до української держави, почуття поваги,  гордості та любові до рідного краю, культури свого народу, мови;  відчуття себе громадянином України, розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їхнього спілкування.

Зміст уроку для учнів підліткового віку рекомендуємо спрямувати на формування високої патріотичної свідомості,  правової й політичної культури,  активної громадянської позиції, національної самосвідомості. Важливим є усвідомлення учнями взаємозв'язку власної долі з долею України, відчуття відданості своїй Вітчизні, готовності до виконання громадянського і конституційних обов'язків. Варто звернути увагу на виховання шанобливого ставлення до героїв України, військослужбовців, батьків, вчителів, громади. Доцільно наголосити на толерантному ставленні до історії та культури  народностей, які проживають в Україні та інших державах, полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги, власної віри у духовні сили народу і його майбутнє.

Урок для учнів старшого шкільного віку можна розпочати  коротким екскурсом в історію українського державотворення, зосередити увагу учнів на основних нормативно-правових актах, якими проголошено й закріплено суверенітет і незалежність нашої держави, розглянути загальні засади демократичного та суспільного ладу України. Презентація матеріалів про культурно-етнографічні особливості населення України, історичні події на її території, світоглядні уявлення, вірування свого регіону через призму загальноукраїнської й світової культури сприятиме формуванню в учнів почуття патріотичного обов'язку, готовності до військової служби та захисту України, ідентифікації з українською нацією, усвідомленню себе громадянином, патріотом і гуманістом, який може і має добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, правової демократичної держави в Україні, захищати свої права.

Варто акцентувати увагу учнів на тому, що для забезпечення успішного розвитку кожного, істотне значення мають аспекти мирного співіснування, відбиті в принципах суверенної рівності, самовизначення, невтручання, поваги прав людини. Мирне співіснування – необхідна умова верховенства права, ефективність міжнародного правопорядку. Цей принцип втілює головну ідею міжнародного права – ідею миру та співробітництва між державами, незважаючи на існуючі між ними відмінності. Тож важливими є підтримка єдності і безпеки та прийняття ефективних колективних заходів для запобігання й усунення загрози миру,  придушення актів агресії.

Форма проведення Першого уроку, методи, засоби та прийоми роботи мають відповідати віковим особливостям учнів (година спілкування, зустріч, конкурсно-ігрова програма, вікторина, турнір знавців, колективна творча справа, свято-презентація, усний журнал, конкурс-інсценізація, диспут, брейн-ринг, сократівська бесіда, презентація, круглий стіл, прес-конференція, відкрита кафедра, творчий портрет, тематичний діалог, інтелектуальна гра тощо). Зміст, структура і план проведення уроку має стати творчим доробком кожного вчителя спільно з батьківським та учнівським активом, громадою. Доцільно залучити до участі у проведенні Першого уроку представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, міжнародних, громадських організацій, науки та культури, державних установ, батьківської громадськості; видатних людей області, району, міста, селища, села, знавців, шанувальників, захисників України.

Пропонуємо до використання  список літератури та інтернет-ресурсів, що будуть корисними для організації та проведення Першого уроку у 2014/2015 навчальному році «Україна – єдина країна».

 

Інтернет-ресурси:

1.Про проведення Першого уроку у 2014/2015 н.р.: лист Міністерства освіти і науки України від 01.08.2014 № 1/9-388 [Електроний ресурс] – Режим доступу: www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/388::::6186-/

2.Україна єдина! [Електронний ресурс]. – Режим доступу. www.youtube.com/watch?v=hCpByOXMEso. ­­– Назва з екрана.

3.Україна єдина! [Електронний ресурс]. – www.youtube.com/watch?v=zHRAUlurtFs.­­ – Назва з екрана.

4.Єдина країна – тільки разом [Електронний ресурс]. – www.youtube.com/watch?v=7zpUq0lvg9s.   Назва з екрана.

5.Ми – єдина Україна! [Електронний ресурс]. –  www.youtube.com/watch?v=4Zo8yArOVe4. – Назва з екрана.

6.Звернення журналістів до України [Електронний ресурс]. – www.youtube.com/watch?v=4Zo8yArOVe4. – Назва з екрана.

7.Єдина країна  – Стосується кожного [Електронний ресурс]. –  www.youtube.com/watch?v=b8IhsJbhiyk. – Назва з екрана.

8.Україна єдина [Електронний ресурс]. –  www.youtube.com/watch?v=gkEkhP3TX0k. –  Назва з екрана.

9.Океан Ельзи: Ми єдиний народ, ми єдина країна! [Електронний ресурс].  –  www.youtube.com/watch?v=Bb-tivaoSB8. – Назва з екрана.

10.Ми єдиний народ, ми єдина країна! [Електронний ресурс]. – www.youtube.com/watch?v=RDxP1r3E_4M. – Назва з екрана.

11.Тіана Роз ­– Мамо, не плач! Слава героям! [Електронний ресурс].  – www.youtube.com/watch?v=UUnuQ998Gq8. – Назва з екрана.

12.Україна єдина! [Електронний ресурс].  – www.youtube.com/watch?v=Ug6BagwTn6o. – Назва з екрана.

13.Наша країна – Україна [Електронний ресурс]. – www.youtube.com/watch?v=D7gplxX_0u8. – Назва з екрана.

14.Моя Прекрасна Країна – Україна [Електронний ресурс].  – www.youtube.com/watch?v=8RNNjssWm5o. – Назва з екрана.

15.Моя Україна – моя Батьківщина. [Електронний ресурс]. – www.youtube.com/watch?v=cSva_HCBN6k. – Назва з екрана.

16.Моя країна – Україна! [Електронний ресурс].  – www.youtube.com/watch?v=9m142OPlXmY. – Назва з екрана.

17.Моя країна – Україна! [Електронний ресурс].  – www.youtube.com/watch?v=BBT3WyO60BQ. – Назва з екрана.

18.Це Україна [Електронний ресурс]. – www.youtube.com/watch?v=oUZQm5Iyn58. – Назва з екрана.

19.Сонце за нас! Україна  – це наша країна!!! [Електронний ресурс]. – www.youtube.com/watch?v=LQ-CdtahN6I. – Назва з екрана.

20.Мова єднання [Електронний ресурс]. – www.youtube.com/watch?v=oqP76epXFRk&list=PLA4337DC0D95CDC1A&index=3. – Назва з екрана.

21.Поетичні акварелі – добірка громадянської лірики. [Електронний ресурс]. www.youtube.com/watch?v=UmRWa5yBbIM&index=16&list=PLA4337DC0D95CDC1A. – Назва з екрана.

22.Моя, твоя, наша Україна! [Електронний ресурс]. – www.youtube.com/watch?v=MF-qA6cF6rQ. – Назва з екрана.

23.Фізкультхвилинка «Моя країна Україна». [Електронний ресурс]. – www.youtube.com/watch?v=hxH61H49f1A. – Назва з екрана.

24.Конспекти проведення першого уроку у 2014-2015 навчальному році [Електронний ресурс]. – :www.hoippo.km.ua/news-view-309.html. – Назва з екрана.

25.Матеріали для проведення Першого уроку в 2014/2015 навчальному році «Україна – єдина країна» [Електронний ресурс]. – www.osvita.kr-admin.gov.ua/index.php/dokladnishe/1091-materiali-dlya-provedennya-pershogo-uroku-v-2014-2015-navchalnomu-rotsi-ukrajina-edina-krajina. – Назва з екрана.

26.Ми – діти твої, Україно! [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://www.dnipro-ukr.com.ua/scenariy-20719.html . – Назва з екрана.

 

Список рекомендованої літератури:

1.  Бех, І. Патріотичне виховання дітей та молоді / І. Бех, К. Чорна  // Позашкілля. – 2011. – № 10. – С. 9-16.

2. Бех, І. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді  / І. Бех, К. Чорна // Світ виховання. – 2007. – № 1. – С. 23-34.

3. Дробязко О.В. Маленьким українцям – про державні символи і не тіль­ки... / О. В. Дроб'язко // Дошкільний навчальний заклад. – 2010. – № 3. – С. 10-35.

4. Дудар, О. В. Залучення національних традицій до сучасної системи виховання / О. В. Дудар // Класний керівник. – 2012. – № 1/2. – С. 22-23.

5. Зелюк, В. В. Формування патріотизму, свідомої громадянської позиції та зміцнення моральності учнівської молоді: досвід і проблеми / В. В. Зелюк // ПостМетодика. – 2009. – № 4. – С. 57-59.

6.  Ігнатієва, А. В. Національні символи України : (усний журнал, 6-7 класи) / А. В. Ігнатієва // Виховна робота в школі. – 2012. – № 2. – С. 39-42.

7. Киричок, В. А. Патріотичне виховання молодших школярів у позаурочній діяльності / В. А. Киричок // Класний керівник. – 2011. – № 9/10. – С. 47.

8. Михальова. С. В. Дидактичні матеріали «Чи знаєте ви Конституцію України» [Текст] / С. В. Михальова // Історія та правознавство. – 2011.   – № 16/18. – С. 32-40.

 

Список використаної літератури:

1. Про тему Першого уроку у 2014/2015 навчальному році на тему «Україна – єдина країна»: лист Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 № 1/9-318.

2. Про проведення Першого уроку у 2014/2015 н.р. : лист Міністерства освіти і науки України від 01.08.2014 № 1/9-388  [Електроний ресурс] – Режим доступу: www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2680

3. Україна – єдина країна. Розробки уроків і позакласних заходів для проведення Першого уроку у 2014/2015 навчальному році: [методичний посібник] / укладачі: Ю.В. Міцай, С.М. Пляка, О.П. Третяк, О.В. Ревнивцева. – Кіровоград: ФО-П Александрова, М.В. –2014. – 172 с. [Електроний ресурс] – Режим доступу: www.koippo414.at.ua/NMK/PershiyUrok/ukrainaedina_krajina.pdf. – Назва з екрана.

4. Зростаємо в любові: збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи ІІ-ІІІ ступенів / автори-укладачі: Н.В. Яременко, О.І. Боярчук, Л.В. Микитюк, Ю.П. Устич: за редакцією Н.В. Яременко. – Біла Церква: КОІПОПК. –2009. – Частина ІІ. – 288 с. – (Бібліотека вчителя).