Друк

Професійна освіта

   - реалізація положень Закону України «Про освіту», Закону України «Про професійно-технічну освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері професійно-технічної освіти; 
   - методичне та інформаційне забезпечення навчально-виробничого і навчально-виховного процесу, організація й координація методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах; 
   - аналіз якості навчання, рівня знань, умінь та навичок з професійної та загальноосвітньої підготовки (окремих навчальних дисциплін), розробка пропозицій щодо їх удосконалення; 
   - вивчення, узагальнення та поширення прогресивного педагогічного й виробничого досвіду та нових педагогічних технологій; 
   - організація перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, а також інших закладів освіти на основі укладених угод; 
   - здійснення зв’язків з науковими, методичними установами та організаціями, вищими навчальними закладами, інформаційними установами України та Київської області, навчально-методичними центрами (кабінетами) інших областей з питань удосконалення професійної і загальноосвітньої підготовки учнів, обміну прогресивним педагогічним та виробничим досвідом;
     - організація забезпечення професійно-технічних навчальних закладів Київської області програмно-методичною документацією, навчальною та методичною літературою, навчально-наочними посібниками і технічними засобами навчання.     

PTU kg
 Основними напрямками діяльності навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти є: 

   - аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Київської області, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення, надання конкретної методичної допомоги педагогічним колективам закладів освіти; 
   - здійснення дослідно-експериментальної роботи щодо вдосконалення змісту, форм і методів навчання. Участь у наукових дослідженнях, що здійснюються Державною науковою установою «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України», Національною академією педагогічних наук України, вищими навчальними закладами з проблем професійно-технічної освіти; 
   - здійснення заходів щодо вивчення та впровадження прогресивного педагогічного і виробничого досвіду у навчально-виробничий та навчально-виховний процес; 
   - організація роботи з узагальнення, удосконалення та розповсюдження педагогічної та науково-технічної інформації. Пропаганда методичної, навчальної та технічної літератури, технічних засобів навчання та навчально-наочного приладдя; підготовка та надання інформаційних матеріалів про прогресивний педагогічний, методичний та виробничий досвід професійно-технічним навчальним закладам Київської області та Державній науковій установі «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України»; 
   - організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, обласних шкіл передового досвіду, обласних методичних секцій, педагогічних читань, виставок, конкурсів тощо; 
   - організація та проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів; 
   - участь в організації стажування педагогічних працівників на підприємствах, у професійно-технічних навчальних закладах, надання допомоги у розробці індивідуальних планів і програм стажування; 
   - створення методичних секцій та методичних об’єднань з професій та навчальних предметів, організація їх роботи; 
   - вивчення та узагальнення потреб професійно-технічних навчальних закладів Київської області у програмно-методичній документації, підручниках, навчальних посібниках, навчально-методичній літературі тощо, організація їх замовлення та розподіл; 
   - організація і координація роботи авторських колективів, творчих груп, окремих педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів регіону з розробки проектів нової програмно-методичної документації, з удосконалення діючої, а також з розробки підручників, навчальних та методичних посібників, технічних засобів навчання та їх експериментальної апробації; 
   - проведення консультацій керівників та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів з питань навчально-виробничої, навчально-виховної роботи, використання навчально-методичної документації; 
   - внесення пропозицій до Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» щодо удосконалення системи безперервної освіти, підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності керівних, педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів; 
   - участь у підготовці документів з ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти, професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями (державної та іншої форм власності) та атестації з робітничих професій професійно-технічних навчальних закладів, установ, організацій, які надають освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти; 
   - участь в атестації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів; 
   - надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам Київської області в організації роботи педагогічних рад, методичних комісій, навчально-методичних кабінетів і бібліотек з удосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення заходів щодо розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів; 
   - участь у розробці та апробації Державних стандартів професійно-технічної освіти з робітничих професій; 
   - здійснення інформаційно-видавничої діяльності: підготовка та випуск інформаційних та методичних матеріалів у межах компетенції (періодичних та інших видань); 
   - організація розробки навчальних планів і програм професійно-технічними навчальними закладами, їх погодження та подання на затвердження у встановленому порядку; 
   - розробка навчальної, методичної та іншої документації, надання послуг та виконання інших робіт на замовлення юридичних та фізичних осіб, а також надання методичної допомоги підприємствам, установам та організаціям з питань підготовки й перепідготовки робітничих кадрів на виробництві, підвищення кваліфікації педагогів. 
   

Відокремлений структурний підрозділ
«Централізована бухгалтерія навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти при департаменті освіти і науки Київської обласної державної адміністрації»
    

     Загальні положення

   1.5. ВСП «Централізована бухгалтерія» відповідно до покладених на неї завдань: 
   1.5.1. розробляє пропозиції щодо встановлення розмірів призначень загального та спеціального фондів і утримання навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти з державного та місцевого бюджетів; 
   1.5.2. готує розрахунки до кошторисів за кодами програмної та функціональної класифікації видатків; 
   1.5.3. доводить ліміти бюджетних асигнувань загального та спеціального фондів до підвідомчих установ згідно з доведеними лімітами Міністерством освіти і науки України, а також департамента освіти і науки Київської облдержадміністрації; 
   1.5.4. перевіряє правильність складання кошторисів навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти та подає на затвердження заступнику директора департамента освіти і науки - керівнику ВСП «Централізована бухгалтерія»; 
   1.5.5. подає на затвердження до Міністерства освіти та науки України кошториси за кодами програмної класифікації видатків, згідно з доведеними лімітами та до департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації кошториси за кодами функціональної класифікації видатків, згідно з доведеними лімітами; 
   1.5.6. здійснює прийом тарифікації викладачів та інших педагогічних працівників на навчальний рік, перевіряє штатні розписи і подає на затвердження заступнику директора департаменту  освіти і науки Київської обласної державної адміністрації - керівнику ВСП «Централізована бухгалтерія»; 
   1.5.7. здійснює своєчасне фінансування навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти згідно із затвердженими кошторисами з державного та місцевого бюджетів; 
    1.5.8. приймає від навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти звіти про фінансово-господарську діяльність, узагальнює їх та складає окремі зведені баланси до Міністерства освіти і науки України та департаменту  освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, згідно з встановленим графіком; 
    1.5.9. забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції централізованої бухгалтерії, у разі потреби вживає заходи щодо усунення проблемних ситуацій; 
    1.5.10. виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань. 
    
   Основні завдання ВСП «Централізована бухгалтерія» 
   2.1. Основними завданнями ВСП «Централізованої бухгалтерії» є: 
   2.1.1. координація роботи навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти з питань планово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку і звітності які фінансуються з державного та місцевого бюджетів; 
   2.1.2. сприяння ефективному використанню бюджетних призначень на утримання навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти; 
   2.1.3. фінансування навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти через Головне управління Державного казначейства України у Київській області; 
   2.1.4. сприяння вдосконаленню організації бухгалтерського обліку та звітності в навчальних закладах і установах професійно-технічної освіти; 
   2.1.5. здійснення контролю за правильним і економним витрачанням коштів відповідно до їх цільового призначення за затвердженими кошторисами з урахуванням змін, внесених до них у встановленому порядку, а також за збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей; 
   2.1.6. забезпечення ведення діловодства, архіву, бухгалтерської документації та статистичної звітності. 
   2.2. Забезпечення контролю за раціональним використанням матеріальних та фінансових ресурсів, проведення перевірки організації обліку і звітності в підвідомчих установах.