Друк

Психологічна суть творчого потенціалу

Обдарованість – це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Обдаровані діти наділені високим творчим потенціалом.

Творчий потенціал носить комплексний  характер і виявляється на всіх рівнях індивідуальності: на біопсихологічному, психологічному, соціальному і духовному. Як феномен, що розвивається творчий потенціал має специфічні  підструктури, взаємодія яких забезпечує сталість і цілісність творчих проявів людини, його динаміку в цілому.

Отже, творчий потенціал – це динамічна структура, що включає комплекс творчих задатків, які проявляються у творчій активності особистості і обумовлена креативністю.

Психологічну суть творчого потенціалу особистості можна визначити через такі складові: творчі здібності, креативність, творча активність.

Аналізуючи праці видатних психологів, логічно припустити, що творчі здібності тісно пов’язані з інтелектом.

Творчі здібності віку – це   рівень розвитку розумових здібностей, що характеризує ступінь їх відповідності вимогам творчої діяльності і які обумовлюють рівень результативності цієї діяльності.

Для реалізації творчих здібностей необхідний «двигун», який запустив би у роботу механізм мислення,  для створення нових уявних образів. Таким двигуном на нашу думку  є «креативність».

Креативність (від латів. Creatib - творення) – це здатність до творчості і перетворень.

Будь-яка особистість проявляє свої творчі здібності та креативність, здійснюючи діяльність, тобто творчий потенціал особистості,  розкривається і через творчу активність зокрема. Основою творчої активності є виникнення та розв’язання творчого завдання, проблемної ситуації, а джерелом – внутрішній саморух особистості до творчої самореалізації та самовдосконалення.

Творча активність  –  це інтегративна якість індивіда, представлена широким комплексом інтелектуальних, емоційних, характерологічних властивостей, що забезпечують можливість діяти творчо під час розв’язання будь-якої проблемної ситуації або навчальної задачі і гарантують оригінальність, ефективність та позитивний результат даної творчої діяльності.

Дослідивши психологічну суть творчого потенціалу, можна зробити висновок про тісний взаємозв’язок між його складовими, їх показниками та обрати методики, що будуть доцільними при дослідженні окремих складових (Таблиця1.1).

Таблиця 1.1.

Складові творчого потенціалу

Показники творчого потенціалу

Методики

Творчі здібності

- здатність синтезувати нові ідеї;

-  загальний розумовий розвиток;

-генетична схильність до мислення;

- здатність вибирати найбільш раціональні рішення;

-потреба в дослідженні та аналізі навколишнього середовища.

Прогресивні матриці Равена

Креативність

- швидкість перебігу мислительних процесів;

- здатність  до  перетворення  структури  об’єкта діяльності;

- винахідливість як  уміння знаходити оригінальні,  евристичні  способи  вирішення  проблеми;

- здатність  швидко  змінювати  прийоми  дії  відповідно  до нових умов діяльності.

Тест Торренса

Тест «Творче мислення» О. Тунік

Творча активність

- активність дитини в оволодінні знаннями, уміннями та навичками;

– сформованість у дитини позитивних мотивів творчої діяльності;

– сформованість активно-перетворювального ставлення дитини до власної діяльності її перспективність, цілісність, мобільність, результативність та надійність;

– здатність особистості до активного творчого сприйняття оточуючої дійсності.

Спостерження «Творча активність»

Рівні  творчого  потенціалу зазвичай  поділяють  на  високий,  середній  та  низький.

Високий  рівень  творчого  потенціалу  характерний  для осіб,  які  швидко  включаються  в  роботу  і  засвоюють  новий  матеріал.  Вони  готові  до  прийняття нетипових  рішень,  сповнені  рішучості,  впевнені,  що  з  будь-якої  проблемної  ситуації  є  вихід,  а  будь-яке завдання чи задача може мати  декілька способів розв’язання.  Працюючи, завжди  пропускають роботу  ніби "через себе", використовуючи творчу  уяву і фантазію  та  подумки  прогнозуючи результат.  Такі діти до всього,  в  тому  числі  і  до  навчання,  намагаються  підходити  творчо,  отримуючи  задоволення  від  самого відчуття  новизни.  Володіючи  необхідними  ознаками  сформованого  мислення,  вони  здатні  обрати найлегший  і  найкращий  спосіб  розв’язання  проблеми.  Важливою  рисою таких дітей є конструктивний  характер  їхньої  роботи,  що  не  виходить  за  межі  суспільних  норм  та  вимог.  Активна життєва  позиція,  відданість  власним  ідеалам  і  принципам,  допомагають  усвідомити  проблему  як особистісно-значущу та  досягти  максимальної  концентрації  творчих  сил  задля  її  розв’язання.  Чудовою  рисою  справді  творчо-потужних  особистостей  є  їхній позитивний  емоційний  стан  і  оптимізм. 

Середній рівень  творчого  потенціалу  характерний  для  осіб,  які  мають  необхідні творчі  сили,  проте  не  використовують  їх  повною  мірою.  Певні  психологічні  бар’єри,  комплекси,  або  ж просто  лінощі  стоять  на  заваді  повної  самоактуалізації  таких  дітей.  Вони не  прагнуть виділятися  серед  інших,  хоча  відчувають  в  собі  творчі здібності.  Інколи  вони  важкі  на  підйом,  але якщо  вже  починають  щось  робити,  то  роблять  це  творчо,  з  натхненням,  доводячи  розпочату  справу  до кінця. Такі  діти відповідальні, самостійні, можуть взяти на себе організаційну роль, здатні до  самоуправління. 

Низький  рівень  творчого  потенціалу  характерний  для осіб,  які  проявляють  себе творчо  вкрай  рідко,  лише  в  безпосередньо  творчих  завданнях.  Іноді їхні  творчі  напрацювання вирізняються  унікальністю,  оригінальністю,  багатою  творчою  уявою.  Практично  відсутня  здатність прогнозування  і  передбачення.  Іхні  дії  носять репродуктивний  характер,  їм  легше  і  краще  працювати  за  усталеним  зразком  чи  схемою,  аніж  шукати неординарних  і  унікальних  вирішень  тієї  чи  іншої  проблеми.  Вони  не  люблять  завдань,  спрямованих  на самостійний  пошук.  Активність переважно зовнішня,  орієнтована  на  оцінку,  уникнення  неприємностей  та  інше.  Водночас,  такі  особи намагаються  завжди  узгоджувати  свою  діяльність  із  суспільними  вимогами,  надаючи  перевагу конструктивній  творчості;  в  роботі  наполегливі  і  працьовиті. 

Отже, проблему психологічної суті творчого потенціалу особистості доцільно розглядати через такі його складові: творчі здібності, креативність, творча активність. У залежності від рівня прояву кожної із цих складових,   можна визначити рівні розвитку творчого потенціалу особистості.