Друк

Основні функції і напрями роботи

1.  Загальні положення

1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Департамент) є структурним підрозділом облдержадміністрації, утворюється головою Київської обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

1.2.  Департамент є бюджетною, неприбутковою установою. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської облдержадміністрації, а також положенням про структурний підрозділ.

1.3.  Департамент підпорядкований голові Київської обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки України, а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів — Державній інспекції навчальних закладів України.

1.4.  Департамент у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності, фізичної культури та спорту в системі освіти, здійснює контроль за іх реалізацією.

1.5.  Склад та чисельність управлінь (відділів, секторів, інших структурних підрозділів) у Департаменті, кількість працівників у них, необхідних для забезпечення виконання покладених на цей підрозділ завдань, визначає голова обласної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

1.6.  Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис Департаменту затверджує голова обласної держадміністрації за пропозицією керівника Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

1.7.   Посадові інструкції працівників Департаменту - державних службовців — розробляються з урахуванням профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах.

2. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.  участь у забезпеченні реалізації на території Київської області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;

2.2.  забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

2.3.  визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

2.4.  створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти, науки;

2.5. створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

2.6.  забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;

2.7.  здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, Інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

2.8.  координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління Київської обласної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

2.9.  управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

2.10.  здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території області, оприлюднення результатів атестації;

2.11.  забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та трансферу технологій в регіоні, захисту інтелектуальної власності;

2.12.  участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій;

2.13.  здійснення контролю за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

2.14.  формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток Київської області;

2.15.  сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в області, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам області;

2.16.  сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

2.17.  забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

2.18.  організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей;

2.20.  участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Київської області.

3. Департамент відповідно до покладених завдань:

3.1.  здійснює керівництво і контроль за діяльністю структурних підрозділів освіти і науки районних державних адміністрацій, виконкомів рад (міст обласного значення);

3.2.  координує роботу місцевих органів освіти і науки, обласного закладу післядипломної освіти, обласної психолого-медико-педагогічної консультації, а  також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, інших структурних підрозділів;

3.3.  аналізує стан освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій, забезпечує захист прав інтелектуальної власності, дітей в області, розробляє регіональні програми їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організовує і контролює виконання цих програм;

3.4.  бере в установленому порядку участь у прогнозуванні потреб регіону у фахівцях різних професій та спеціальностей для закладів системи освіти, науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку, координація роботи між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів;

 3.5.  організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів, відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки України повноважень, а також обласного закладу післядипломної освіти; здійснює керівництво в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

3.6.  сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області, утворенню в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

3.7.  вносить Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

3.8.  організовує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених на території області, їх державного інспектування за планами (графіками), погодженими із Державною інспекцією навчальних закладів України;

3.9.  проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, здійснює облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції;

3.10.  співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних, підрозділів вищих навчальних закладів, готує у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад;

3.11.  бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України і перебувають у державній власності, подає Міністерству освіти і науки України відповідні матеріали;.

3.12.  аналізує стан виконання керівниками вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;

3.14.  вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

3.15.  забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин;

3.16.  впроваджує в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

3.17.  впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

3.18.  вносить на розгляд Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;

3.19.  формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

3.20.  організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів;

3.21.  залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

3.22.  проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей;

3.33.  співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

3.34.  організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

3.35.  розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного і наукового процесу;

3.36.  здійснює контроль за використанням капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів та наукових установ;

3.37.  сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створенню належних умов для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб області, вживає заходів для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;

3.38.  сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;

3.39.  бере участь за дорученням Міністерства освіти і науки України у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій;

3.40.  бере участь у визначенні інвестиційного попиту області у новітніх технологіях та високотехнологічних підприємствах та на основі визначених державою пріоритетів участь у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм, а також регіональних та місцевих програм технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб регіону;

3.41.  здійснює контроль за роботою з усунення недоліків у науковій (науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ регіону, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, виявлених під час комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади;

3.42.  вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;

3.43.  розглядає питання і вносить Міністерству освіти і науки України в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

3.44.  забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;

3.45.  здійснює підготовку та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки, інноваційної діяльності, стан реалізації інноваційних проектів, виконання програм технологічного переоснащення підприємств, а також щодо трансферу технологій та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області, що належать до його компетенції;

3.46.  подає пропозиції щодо налагодження міжнародного наукового і технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств та установ області;

3.47.  створює регіональні бази даних про технології та їх складові, забезпечує в установленому порядку поширення інформації про технологічні потреби області з метою залучення інвестицій;

3.48.  координує роботу вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в області;

3.49.  подає пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, науки, відпочинку та дозвілля дітей, забезпечує їх виконання;

3.50.  розробляє і подає на розгляд облдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді;

3.51.  подає пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та Міністерства освіти і науки України;

3.52.  сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених, дитячими та іншими громадськими організаціями;

3.53.  координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

3.54.  забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній сфері;

3.55.  здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей, проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей;

3.56.  забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

3.57.  проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань , що належать до його компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності;

3.58.  забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в Департаменті;

3.59.  вживає заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у школах-інтернатах, дитячих будинках, інших закладах;

3.60.  здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;

3.61.  забезпечує реалізацію права на освіту дітей з особливими потребами;

3.62.  вживає в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному  середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціальне небезпечних хвороб серед дітей;

3.63.  надає адміністративні послуги;

3.64.  вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

3.64.  забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

3.65.  розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у зазначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань, реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

3.66.  бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

3.67.  бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

3.68.  бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії Київської обласної ради;

3.69.  готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

3.70.  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

3.71.  бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

3.72.  розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

3.73.  опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

3.74.  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

3.75.  інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

3.76.  здійснює контроль за органами місцевого самоврядування у сфері освіти і науки, надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

3.77.  забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

3.78.  організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

3.79.  забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

3.80.  бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

3.81.  здійснює проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

3.82.  забезпечує захист персональних даних.

4. Департамент має право:

4.1.  одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.2.  залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

4.3.  вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у відповідній галузі; вносити до Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

4.4.  користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку га іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру; ’;; .

4.5.  скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, конференції та зустрічі з питань, що належать до їх компетенції;

4.6.  за дорученням голови обласної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу області;

4.6.  створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з Міністерством освіти і науки України впроваджувати їх у практику; представляти в установленому порядку інтереси в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

5.  Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6.  Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством освіти і науки України в установленому законодавством порядку.

7.  Директор повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше 5-ти років.

8.  Директор Департаменту:

здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про Департамент, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;

затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на Департамент завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, дітей;

може входити до складу колегії Київської облдержадміністрації; Міністерства освіти і науки України;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва облдержадміністрації;

спрямовує і координує діяльність підпорядкованих місцевих органів управління освітою, наукою й підзвітних установ;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (при цьому забезпечує державну реєстрацію наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, в Головному управлінні юстиції у Київській області);

подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту; здійснює добір кадрів;

призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників органів управління освітою районних державних адміністрацій (міських рад), проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

забезпечує в межах своїх повноважень збереження в Департаменті інформації з обмеженим доступом;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

9.  Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, утворюється колегія у складі директора (голова колегії), заступників директора, інших відповідальних працівників Департаменту, керівників місцевих органів управління освітою, обласного закладу післядипломної освіти, навчальних закладів.

10.  До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, а також науковці, працівники рад, висококваліфіковані спеціалісти.

11.  Склад колегії затверджується головою Київської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

12.  Рішення колегії затверджуються наказами директора Департаменту.

13.  Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

14.  Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти і науки при Департаменті можуть утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують у тому числі на госпрозрахунковій основі).

15.  Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Департаменті можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

16.  Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова Київської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

17.  Департамент освіти і науки, утворений як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.